Szczegóły aktualności

2018-06-27 14:54:08
ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2017 rok

LOGO_EP_ma__e_na_www.jpg

 

ZARZĄD SPÓŁKI
uprzejmie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 20 czerwca 2018 r.
PODJĘŁO UCHWAŁĘ O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2017 ROK
w kwocie 12 979 680,00 zł tj. 2,40 zł na akcję, w terminie do dnia 29.06.2018 r.

 

Dywidenda będzie wypłacana na koszt Spółki:
 

  1. AKCJONARIUSZOM – OSOBOM FIZYCZNYM

po potrąceniu zryczałtowanego 19 % podatku dochodowego, w tym:

- akcjonariuszom – aktualnym pracownikom Spółki, przelewem na konto bankowe,
- akcjonariuszom – byłym pracownikom Spółki lub ich spadkobiercom,
w kasie w siedzibie Spółki, w okresie od dnia 29 czerwca do 27 lipca 2018 r.
w dni powszednie, w godz. 10.00-14.00 na podstawie okazanego dowodu osobistego.
Na pisemny wniosek akcjonariusza dywidenda zostanie przesłana na wskazane konto bankowe.
Nie odebrane do dnia 30 września 2018 r. dywidendy pozostaną w depozycie Spółki do czasu odbioru przez akcjonariuszy.
 

  1. AKCJONARIUSZOWI – BUDIMEX S.A.

na wskazane konto bankowe.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych:
- art. 348 § 2 – „Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku…”,
- art. 343 § 1 - „Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej…”

 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.