Szczegóły aktualności

2015-04-01 12:39:03
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO NIEODPŁATNEGO ZBYWANIA UPRAWNIONYM PRACOWNIKOM AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A.

LOGO_EP_ma__e_na_www.jpg 

Zarząd
SPÓŁKI „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Wieruszowska 12/16


działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

397 500 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) akcji serii A Spółki Akcyjnej „Elektromontaż - Poznań” S.A. o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 15.04.2015 r. w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 12/16 w budynku A, pokój nr 109 lub 305 w godzinach od 9:00 do 14:00.
2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa* można uzyskać w Spółce (pokój nr 109 lub 305, nr tel. 662 090 011 lub 662 090 013 lub ze strony internetowej Spółki www.elektromontaz.com).
4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr tel. 662 090 011 lub 662 090 013).
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 20.03.2017 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
6. Harmonogram zawierania umów zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.elektromontaz.com oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki w Poznaniu, budynek A.
7. W celu skrócenia ewentualnego czasu oczekiwania na zawarcie umowy uprasza się
o telefoniczne uzgodnienie szczegółowego terminu zawarcia umowy pod nr telefonów jak w pkt. 3 lub 4.

 

HARMONOGRAM ZAWIERANIA UMÓW NIEODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI
SPÓŁKI "ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ" S.A.

akcje_tabela_04.2015_na_www.jpg

W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu telefonicznym (662 090 011,
662 090 013) umowa może zostać zawarta w terminie dogodnym dla wnioskodawcy.

wzór pełnomocnictwa*

 

wzór pełnomocnictwa dla spadkobierców

objaśnienia dot. wypełnienia pełnomocnictwa dla spadkobierców

*Do niniejszego pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopie stron z dowodów osobistych Pełnomocnika i Mocodawcy zawierające dane osobowe w/w osób, wpisane do treści niniejszego pełnomocnictwa.

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.