Szczegóły aktualności

2015-01-28 08:09:27
INFORMACJA NA TEMAT NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA AKCJI SPÓŁKI UPRAWNIONYM PRACOWNIKOM

 1. W związku ze sprzedażą w dniu 18.12.2014 r. przez Skarb Państwa akcji posiadanych w Spółce rozpoczyna się procedura nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom akcji „Elektromontażu Poznań S.A.”


2. Uprawnionymi pracownikami do nieodpłatnego nabycia akcji są ci pracownicy, emeryci i renciści, którzy złożyli do dnia 25.07.2000 r. zamiar nieodpłatnego nabycia akcji i po weryfikacji znaleźli się na liście uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. Lista ta obejmuje 1 017 pracowników.

3. Akcje będą zbywane nieodpłatnie w grupach pracowników wyodrębnionych ze względu na łączny okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym PPiMUEB „Elektromontaż” w Poznaniu i w Spółce „Elektromontaż Poznań” S.A. powstałej w wyniku prywatyzacji.

4. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, a także w Spółce, oraz łączny okres zatrudnienia, zostanie wywieszona w dniu 30.01.2015 r. w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 12/16, w biurowcu A, na parterze, na tablicy ogłoszeń.

5. Ogłoszenie o terminie wywieszenia listy i prawie do składania reklamacji zostanie zamieszczone 28 stycznia 2015r. w Gazecie Wyborczej, Głosie Wielkopolskim i Gazecie Lubuskiej, oraz wywieszone w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń.

6. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy tj. do dnia 13.02.2015r. mogą złożyć pisemne reklamacje w siedzibie Spółki, w sekretariacie Zarządu.

7. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia w Spółce.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji pracownik składający reklamację zostanie pisemnie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.

8. Po korekcie listy o której mowa w pkt. 4, Spółka sporządzi listę uprawnionych pracowników z podziałem na grupy wyodrębnione ze względu na łączny okres zatrudnienia.

9. Grupy uprawnionych pracowników wyodrębnia się ze względu na następujące okresy zatrudnienia:
1) do 1 roku;
2) powyżej 1 roku do 3 lat;
3) powyżej 3 lat do 6 lat;
4) powyżej 6 lat do 9 lat;
5) powyżej 9 lat do 12 lat;
6) powyżej 12 lat do 15 lat;
7) powyżej 15 lat do 18 lat;
8) powyżej 18 lat do 21 lat;
9) powyżej 21 lat do 24 lat;
10) powyżej 24 lat

10. Zarząd Spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce określi liczbę akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup.
W ramach grupy uprawnieni pracownicy otrzymują równą liczbę akcji.

11. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 8 i 10 Zarząd Spółki sporządzi ostateczną listę uprawnionych pracowników uzupełnioną o liczbę akcji przysługującą poszczególnym pracownikom.

12. Uprawnionym pracownikom przysługuje łącznie 397 500 akcji.

13. Po sporządzeniu ostatecznej listy uprawnionych zostanie zamieszczone ogłoszenie w gazecie o zasięgu ogólnopolskim i w gazecie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji, terminie i miejscu zawarcia umowy, oraz inne informacje dotyczące wydawania akcji.

14. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 20 marca 2017r.
Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

15. Nieodpłatne zbycie akcji na rzecz uprawnionych pracowników nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

16. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być wykorzystane tylko w jednej spółce. Uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce.

17. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu.

18. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu (sprzedaży) przed upływem dwóch lat od dnia 18.12.2014 r., a akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje Członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat od dnia 18.12.2014 r.

19. W przypadku sprzedaży nabytych nieodpłatne akcji przychód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek rozliczany jest w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia roku następującego po roku sprzedaży.

20. Dodatkowe informacje na temat nieodpłatnego nabycia akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 w Biurze Zarządu – pok. 305 lub pod numerem telefonu: 662 090 011.

© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.