Sytuacja finansowa

Jesteśmy partnerem o silnej pozycji finansowej

Nasz kapitał zakładowy wzrósł do ponad 18 mln PLN dzięki prywatyzacji kapitałowej

W celu zabezpieczenia należytego wykonania umów oferujemy naszym Klientom gwarancje banków o światowej renomie.

Spółka nie korzysta z kredytów i charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością finansową, która utrzymuje się przez kolejne lata głównie za sprawą stabilnych aktywów finansowych w różnej postaci.

Systematycznie spada udział należności przeterminowanych, który wynosi obecnie kilka procent należności ogółem. Spółka terminowo reguluje zobowiązania z tytułu podatków, ZUS oraz wobec dostawców towarów i usług.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.